Konferenčné poplatky

PLATOBNÉ ÚDAJE

Štátna pokladňa:             7000095785/8180

Variabilný symbol:            042021

IBAN:                              SK48 8180 0000 0070 0009 5785

SWIFT kód:                     SPSRSKBAXXX

Poznámka:                      DIDINFO – Priezvisko a meno

Koľko zaplatím?

99,00 € plné vložné (uhradené do 8.3.2021, zahŕňa náklady na administratívu celej konferencie s elektronickým zborníkom, mikrokontrolér Arduino );*

119,00 € oneskorené vložné (uhradené po 19.3.2021, zahŕňa náklady na administratívu celej konferencie s elektronickým zborníkom );

79,00 € redukované vložné pre študentov PhD (uhradené do 19.3.2021, zahŕňa náklady na administratívu celej konferencie);

49,00 € redukované vložné pre učiteľov bez príspevku(uhradené do 19.3.2021, zahŕňa náklady na administratívu celej konferencie);

150,00 € vložné pre neučiteľov, resp. firmy (zahŕňa náklady na administratívu celej konferencie s elektronickým zborníkom).

Projekt IT Akadémia

Učitelia participujúci v rámci projekty IT akadémia podaktivity 1.1. - majúci uzavretú s CVTI SR dohodu o vykonaní práce, ktorí následne získané poznatky využijú v rámci inovácie prírodovedného a technického vzdelávania, matematiky a informatiky na svojich ZŠ a SŠ budú mať preplatené vložné z projektu. Prihlásiť sa môžu aj viacerí učitelia z jednej školy.

Registrácia do: 19.3.2021

 

© Katedra informatiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici