Konferenčné poplatky

PLATOBNÉ ÚDAJE

Štátna pokladňa:             7000095785/8180

Špecifický symbol:           505610

Variabilný symbol:            042019

IBAN:                              SK48 8180 0000 0070 0009 5785

SWIFT kód:                     SPSRSKBAXXX

Poznámka:                      DIDINFO – Priezvisko a meno

Koľko zaplatím?

85,00 € plné vložné (uhradené do 19.3.2019, zahŕňa náklady na administratívu celej konferencie s elektronickým zborníkom, občerstvením, obedmi a slávnostným večerom);*

110,00 € oneskorené vložné (uhradené po 19.3.2019, zahŕňa náklady na administratívu celej konferencie s elektronickým zborníkom, občerstvením, obedmi a slávnostným večerom);

20,00 € redukované vložné (uhradené do 19.3.2019, zahŕňa náklady na administratívu celej konferencie, ale len s občerstvením, pre účastníkov bez vlastného príspevku);

35,00 € oneskorené redukované vložné (uhradené po 19.3.2019, zahŕňa náklady na administratívu celej konferencie, ale len  s občerstvením pre účastníkov bez vlastného príspevku);

150,00 € vložné pre neučiteľov, resp. firmy (zahŕňa náklady na administratívu celej konferencie s elektronickým zborníkom, občerstvením, obedmi a slávnostným večerom).

Projekt IT Akadémia

*Učitelia z partnerských škôl v rámci národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie http://itakademia.sk/ budú mať všetky náklady spojené s konferenciou: ubytovanie max. 60€/noc, cestovné, vložné, stravné (mimo toho čo je súčasťou vložného) ZADARMO preplatené formou cestovných príkazov a vyúčtovaní po skončení konferencie.

Podmienky účasti na konferencii zadarmo:

Učitelia participujúci v rámci podaktivity 1.1. - majúci uzavretú s CVTI SR dohodu o vykonaní práce, ktorí následne získané poznatky využijú v rámci inovácie prírodovedného a technického vzdelávania, matematiky a informatiky na svojich ZŠ a SŠ. Prihlásiť sa môžu aj viacerí učitelia z jednej školy.

Registrácia do: 19.3.2019

Výber účastníkov a oznámenie emailom o výbere: 20.3.2019

Úhrada vložného do: 22.3.2019

Pokyny na preplatenie cestovného: http://itakademia.sk/sk/dokumenty-na-stiahnutie/.

(c) Katedra informatiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela