Pokyny ku konferencii


Termíny


 • do 31. januára 2021

  do 17. januára 2021 úplná verzia príspevku v konferenčnom systéme

 • 8. február 2021

  oznámenie o prijatí/neprijatí príspevku

 • do 7. februára 2021

  úplná verzia posteru/rozšíreného abstraktu v systéme

 • do 7. februára 2021

  návrhy workshopov organizátorom

 • 21. február 2021

  oznámenie o prijatí/neprijatí posteru/rozšíreného abstraktu

 • do 28. februára 2021

  finálne príspevky/postery/rozšírené abstrakty do zborníka

 • 8. február – 8. marec 2021

  registrácia a platba

 • 24.-26. marec 2021

  konferencia

Odoslanie príspevkov

Príspevky je potrebné nahrať do EasyChair systému:


EasyChair


Jazyky konferencie


 • angličtina
 • čeština
 • slovenčina

Formy účasti


 • fyzická účasť s prednáškou a písomným príspevkom/rozšíreným abstraktom,
 • virtuálna účasť s prednáškou a písomným príspevkom/rozšíreným abstraktom,
 • fyzická/virtuálna účasť s prednáškou bez písomného príspevku,
 • usporiadanie workshopu,
 • účasť bez vlastného príspevku.

Šablóny príspevkov


Poplatky

Plné vložné: 99€

Oneskorené vložné: 119€

PhD študenti: 79€

Vložné pre učiteľov bez príspevku: 49€

Vložné pre firmy: 150€

Učiteľom, ktorí sú zapojení do riešenia projektu IT akadémia bude možné zaplatiť vložné z tohto projektu.

Pozvané prednášky

Informatika na križovatke - Ivan Kalaš

Skúsenosť z roku 2020 zrejme definitívne ukončila úvahy o potrebe rozvíjať digitálnu gramotnosť žiakov, učiteľov, a koniec-koncov, aj rodičov. Naďalej ale zostáva aktuálnou otázka, ako a kde sa má u žiakov a (budúcich) učiteľov rozvíjať. Práve táto téma je hybnou silu zmien, ktoré nedávno iniciovali vzdelávacie systémy niektorých rozvinutých krajín. To je však iba jedna – aj keď významná – téma, ktorá našu komunitu musí naliehavo zaujímať. Je najvyšší čas otvorene hovoriť aj o druhom problematickom aspekte informatického vzdelávania (určite nielen u nás). Kam týmto mierim? Každý absolvent našej základnej školy má za sebou šesť rokov povinnej informatiky a každý absolvent strednej školy zameranej na všeobecné vzdelávanie ešte ďalšie tri. Sme spokojní s výsledkom? Na ilustráciu si pomôžem úryvkom z vyjadrenia študenta našej fakulty (kiež by bol iba okrajovým hlasom):

… keď si spomeniem na premrhaný čas na školách, tak ma až zabolí pri srdci. … tie hodiny informatiky, ktoré sme buď strávili pozeraním nejakých videí alebo kreslením si, tak mi je až zle. A zakaždým znova a znova od začiatku. Nemôžem povedať, že som sa za celú základku v informatike niekam posunul, absolútne nie.

Tento stav vnímam ako križovatku, na ktorej stojíme. V mojom vystúpení by som rád otvorene pomenoval a analyzoval súčasný stav a vyzval na diskusiu o tom, ako ďalej. Chcem veriť, že sa nám podarí nájsť únik z tohto začarovaného kruhového objazdu, zo stratenej zóny nefektívosti a večných začiatkov.

On Use of E-learning 2.0 Collaboration Tools within Teamwork in Delivering Several Software Engineering Courses - Mirjana Ivanovic

Significant advancements in e-learning have been achieved by use of the Web 2.0 technologies. These technologies converted a passive learner into an active participant in the learning process. Also, the classroom has been transformed in terms of how it is not only socially but collaboratively constructed by using wikis, blogs, and other social web tools. Such collaborative way of learning where communication is multi-directional, and knowledge may be socially constructed is challenging methodological aspect.

In our presentation we will report our long-lasting experience regarding the implementation of Web 2.0 concept in several Software Engineering courses delivered at Faculty of Sciences, University of Novi Sad. In particular, this is emphasized in encouragement of students’ teamwork, through usage of Wiki technology. Special attention is paid to workload, students’ feedback and to observed benefits and potential disadvantages.

Additionally, as nowadays the term E-Learning 3.0 is getting more and more popular we will briefly consider possibilities that numerous concepts of Web 3.0 offer to support future educational processes.

Internet of Things and cloud computing - Livia Tudor

Bude upresnený neskôr.

Miesto konania

Fakulta prírodných vied UMB

TAJOVSKÉHO 40
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

© Katedra informatiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici